Donderdag 14 maart 2019

Introductie van het thema

Het begeleiden van personen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen is vaak een moeilijke evenwichtsoefening: het is balanceren tussen ondersteunen en ingrijpen. Alhoewel men uitgaat van het zelfbeschikkingsrecht en de eigen keuze is ingrijpen soms noodzakelijk ter bescherming van de cliënt of zijn omgeving.
De hulpverlener wordt vaak geconfronteerd met een dilemma: wel of niet ingrijpen.
Tijdens deze interactieve vormingsdag gaan we uitgebreid op deze thematiek in.

Inhoud interactieve studiedag

Wat als je cliënt voor de zoveelste keer niet op afspraak komt, steeds met uitvluchten en excuses komt, wel altijd iets aan de hand heeft en zelf ook problemen veroorzaakt, elk aanbod van de hulpverlener afslaat? Hoe vermijden we of geraken we uit een negatieve dynamiek met respect voor de cliënt én voor zijn hulpverleningstraject? Hoe maken en houden we verbinding?
Wat als (ook) het netwerk niet achter het traject staat dat jij met je cliënt wil lopen? Hoe betrek je optimaal het netwerk in de keuzes die gemaakt worden?
Welke verwachtingen kan je stellen aan mensen met een licht verstandelijke beperking in een maatschappelijk kwetsbare positie? Hoe interfereert ons eigen normen- en waardenkader in onze begeleiding en wat vullen we in voor de ander? Hoe werk je versterkend zonder de cliënt aan zijn lot over te laten? Hoe gaan we om met de balans tussen het recht op en de plicht tot zorg? Tussen autonomie en controle?
Wanneer beschermen we de cliënt en wanneer beschermen we de omgeving? Wanneer is het ethisch wel of niet meer verantwoord om al dan niet in te grijpen? Wanneer dringt een collocatie zich op? Wanneer doorbreken we ons beroepsgeheim?
Geven we vrijheid en verantwoordelijkheid of grijpen we in en nemen we over?
Ondersteunen versus ingrijpen bij mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen is een complex thema met verschillende gelaagdheden. Op deze interactieve studiedag laten we sprekers uit verschillende disciplines aan het woord die elk vanuit hun eigen perspectief hun licht laten schijnen over deze delicate zaak.

Begeleiding

De begeleiding van deze studiedag is in handen van:

Leen De Neve

 • doelgroep-orthopedagoog voor de cluster “verstandelijke beperking en bijkomende problemen met de geestelijke gezondheid” (P.C. Dr. Guislain).
 • orthopedagoog, werkt als coördinator van Outreach De Steiger
  Het outreachteam is een mobiel team voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen. De focus van dit team ligt vooral op de ondersteuning en de coaching van de (natuurlijke en professionele) omgeving van deze kwetsbare mensen. Daarbij zijn thema’s als ingrijpen versus ondersteunen vaak aan de orde.
 • Leen geeft als freelancer vorming en supervisie omtrent deze doelgroep en het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling.

Agnes Verbruggen

 • maatschappelijk assistente, sociologe en juriste en auteur van diverse werken.
 • actief als lector sociologie en beroepsethiek aan deHoGent en als gastlector aan de universiteit van Antwerpen erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken.
 • geeft vorming, ondersteuning en supervisie aan teams en hun managers in het sociaal werkveld. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar het maatschappelijke en normatieve aspect van het beroep van maatschappelijk assistenten.
 • tevens gespecialiseerd in deontologie in het werk en beroepsethiek. In 2007 bracht zij het boek ‘De Ziel van de Stiel’ uit, dat focust op de beroepsidentiteit en delicate positionering van sociaal werkers in een samenleving die sociale problemen steeds meer ziet als het gevolg van individuele schuld en ongeval. Mensen die ‘het’ niet op eigen kracht halen en in een sociaal vangnet terecht komen, spreekt men steeds meer aan op hun individuele verantwoordelijkheid. Toverwoorden zijn dan emancipatie en empowerment…

Natalie Aga

 • licentiaat in de familiale en seksuologische wetenschappen en doctor in de pedagogische wetenschappen.
 • sinds 2004 werkzaam binnen het forensische werkveld, heeft een uitgebreide expertise in het werken met mensen met een beperking en een interneringsstatuut.
 • was binnen verschillende strafinrichtingen actief als beleidsmedewerker voor de Vlaamse overheid in het kader van de implementatie van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.
 • onderzoeker aan de vakgroep orthopedagogiek van de UGent. Haar onderzoek situeert zich binnen het veld van personen met een psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking die strafbare feiten pleegden. Meer specifiek richt zij zich op het herstelproces bij geïnterneerde personen. Zij brengt voor ons enkele vernieuwende inzichten uit haar pas afgeronde doctoraatsonderzoek.

Leen Bollaert

 • klinisch psychologe en systeemtherapeut
 • coördinator van de forensische werking van OBRA|BAKEN vzw, een organisatie die een jarenlange expertise heeft in het werken met mensen met een beperking en een forensisch profiel ontving in 2018 de eerste Vlaams-Nederlandse prijs prof. dr. Anton Došen voor hun baanbrekende jongerenwerking 4Hobo, forensische outreach voor jongeren tussen 16 en 25 jaar met een beperking en risicogedrag
 • bouwde inmiddels een expertise op in het proactief en aanklampend werken met de meest kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren met een zeer complexe problematiek. In hun werk worden zij dagelijks uitgedaagd in de keuze tussen ondersteunen of ingrijpen.

Ronny Dierendonck

 • afgevaardigd bestuurder van W.I.V. vzw.
 • tijdens deze studiedag coördineert hij de interactieve werkvormen.
Voor wie

Voor iedereen die werkt met personen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematieken: sociaal werkers, OCMW, CAW, jongerenwelzijn, politie, (forensische) VAPH, (forensische) psychiatrie, justitie-assistenten, enz.

Wanneer

Donderdag 14 maart 2019.
Aanvang 9.30 uur, einde 16.45 uur.
Er is onthaal met koffie, thee, fruitsap, een croissant en een krant vanaf 8.20 uur.

Waar

Konekt vzw, Lijnmolenstraat 153, 9040 St.-Amandsberg (Gent)

Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt €110 per persoon.
In de deelnameprijs zijn begrepen: koffie/thee, fruitsap en croissant bij aankomst – fruit en frisdrank gedurende de ganse dag – koffie/thee en versnapering in de voormiddag – lunch en nagerecht – frisdrank in de namiddag – syllabus – netwerkborrel met hapjes.
Wij houden graag rekening met uw dieetwensen.

Inschrijven

Deze vormingsdag is volzet.

Bijscholingscertificaat

Op het einde van de dag ontvangt u een ondertekend bijscholingscertificaat.

Vragen/Communicatie/Laatste info

Bezorg ons al uw vragen omtrent inschrijvingen e.d. via mail (info@wiv.be). Binnen één dag krijgt u antwoord.
Twee weken voor de aanvang bezorgen wij u via mail de laatste praktische info en de wegbeschrijving.